Strona Główna - Praktyki studenckie

Program praktyki śródrocznej (kierunkowej) - studium przypadku

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Nazwa kierunku i specjalności: Pedagogika, Pedagogika w  zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rewalidacją, Edukacja regionalna z wychowaniem fizycznym i turystyką

Język przedmiotu: polski

Realizacja: II rok

Forma zajęć i wymiar godz.: 20 godz. ćwiczeń

Cel praktyki:
Celem praktyki jest pogłębienie umiejętności diagnozowania ucznia, podopiecznego, wychowanka w różnych płaszczyznach jego funkcjonowania, wykorzystanie do celów obserwacji i oceny zdobytej już wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnej obserwacji i oceny zachowań oraz umiejętność opracowania swoich spostrzeżeń i refleksji.

Program praktyki:

1. Omówienie na zebraniu, organizacji, przebiegu zadań i zakładanych efektów praktyki.
2. Omówienie planu studium przypadku:

 • dane osobowe;
 • diagnozowany problem przypadku;
 • techniki gromadzące materiał;
 • charakterystyka zachowań Przypadku w wybranych płaszczyznach funkcjonowania;
 • opracowanie orzeczenia diagnostycznego i oceny zachowań;
 • opracowanie programu naprawczego.

3. Omówienie gromadzenia danych i technik badawczych.
4. Omówienie ostatecznej redakcji studium przypadku.
5. Ustalenie terminu opracowania tej części praktyki.

Zaliczenie praktyki:

 1. Na ocenę na podstawie opracowanych przez praktykantów diagnoz.
 2. Wpis do indeksu oraz protokołu zaliczeniowego.
 

Program praktyki śródrocznej (kierunkowej)

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Nazwa kierunku i specjalności: Pedagogika, Pedagogika w  zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rewalidacją, Edukacja regionalna z wychowaniem fizycznym i turystyką

Język przedmiotu: polski

Realizacja: II rok,  do 30 maja.

Forma zajęć i wymiar godz.: III sem. 30 godz. IV sem. 30 godz. + 20 godz. studium przypadku.

Dopuszcza się realizowanie praktyki w jednej placówce w wymiarze 60 godz.
Praktyka na II roku powinna być realizowana w dwu różnych placówkach.

Cel  praktyki:
Celem praktyki jest praktyczne poznanie struktury i funkcjonowania instytucji, w której odbywa się praktyka, poznanie podopiecznych pensjonariuszy, wychowanków instytucji a także obowiązków i zadań zawodowych realizowanych w tych placówkach i realizacja ich fragmentów pod opieką opiekuna placówki. Praktyka ma charakter hospitacyjno- uczestniczący.

Program praktyki:

 1. Poznanie pracowników i uczestników,  podopiecznych, pensjonariuszy placówki.
 2. Poznanie bazy pomieszczeń, urządzenia, sprzętu placówki, wyposażenia placówki.
 3. Poznanie statutu, umocowań prawnych, dokumentacji placówki, sposobów pozyskiwania funduszy.
 4. Poznanie struktury i organizacji pracy wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, rehabilitacyjnej, turystycznej, kulturalnej placówki.
 5. Poznanie porządku dnia, regulaminu organizacji żywienia, opieki lekarskiej uczestników placówki.
 6. Hospitacja zajęć działań placówki. Poznanie metod i form pracy na przykładzie konkretnych hospitowanych zajęć.
 7. Poznanie problemów pracy z rodziną podopiecznych placówki.
 8. Wykonywanie części zadań zawodowych w placówce.
 9. Współudział w tworzeniu, planowanie, opracowanie scenariuszy, zadań, projektów realizowanych w placówce.
 10. Poznanie kryteriów i form oceny pracy zawodowej.
 11. Poznawanie podopiecznych poprzez nawiązywanie bliskich autentycznych kontaktów z wychowankami, poznawanie ich emocji, możliwości i potrzeb.
 12. Udział we wszystkich zadaniach placówki także w zebraniach kadry, kontaktach z innymi współpracującymi placówkami.

Dokumentacja praktyki:

 1. Student prowadzi Dziennik praktyki, w którym powinno znaleźć się potwierdzenie odbycia praktyki, wykonywane zadania podczas praktyki z rozpisaniem czasu – godzin.
 2. Opinia opiekuna praktyki z ramienia placówki, z oceną oraz opinia studenta o praktyce.
 3. Teczka praktyk (konspekty, scenariusze, spostrzeżenia studenta).

Zaliczenie praktyki:
Zaliczenie praktyki dokonuje opiekun z uczelni – na ocenę. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawienie wymaganej dokumentacji oraz opinia opiekuna praktyki z ramienia placówki.

Student zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym omówienia przebiegu praktyk na początku roku akademickiego oraz w spotkaniu poświęconym analizie praktyk i ich zaliczeniu na koniec roku akademickiego w maju.
 

Program praktyki specjalistycznej dyplomowej

Wyższa Szkoła Suwalsko–Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
Studia niestacjonarne, pierwszego stopnia

Nazwa kierunku i specjalności: Pedagogika, Pedagogika w  zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rewalidacją, Edukacja regionalna z wychowaniem fizycznym i turystyką

Język przedmiotu: polski

Realizacja: III rok

Forma zajęć i wymiar godz.: 100 godz.

Cel  praktyki:
Podstawowym celem praktyki pedagogicznej dyplomowej jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków zawodowych.
Student powinien zdobyć umiejętności wykonywania zadań zawodowych i weryfikować kompetencje osobiste i zawodowe do wykonywania pracy w obszarze obranej i wyuczonej specjalności, kształtować właściwe postawy zawodowe. Student przebywa na terenie placówki w wymiarze godzin obowiązujących pracownika tej jednostki.

Program praktyki:

 1. Poznanie struktury, organizacji i funkcjonowania placówki.
 2. Poznanie pracowników i podopiecznych placówki.
 3. Opracowanie szczegółowego rozkładu zajęć w czasie praktyki wspólnie z opiekunem praktyki.
 4. Hospitacja zajęć i prowadzenie zajęć pod nadzorem opiekuna praktyki (ok. 40 % godz. praktyki).
 5. W czasie praktyki student zobowiązany jest do aktywnego udziału we wszystkich formach działalności placówki, w których uczestniczą jej stali pracownicy.
 6. Ostatni dzień pobytu student przeznacza na podsumowanie praktyki, dopełnienie niezbędnych formalności (między innymi uzyskanie opinii i oceny opiekuna praktyki, wyjaśnienie problemów i wątpliwości, jakie mogły powstać w czasie praktyki.

Dokumentacja praktyki:

 1. Student prowadzi dokumentację w Dzienniczku praktyk oraz teczce praktyk.
 2. W dzienniczku powinien uzyskać opinię i zaliczenie praktyki przez opiekuna z placówki.
 3. W dzienniczku opracować opinię własną o praktyce.
Zaliczenie praktyki:

Zaliczenie praktyki w indeksie i protokole zaliczeniowym – na ocenę dokonuje Opiekun praktyki z uczelni – do 15 czerwca.

Student zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym rozpoczęcia praktyki w terminie wyznaczonym przez opiekuna na początku sem. V oraz w spotkaniu poświeconym analizie i zaliczeniu praktyk w maju.
 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link