Strona Główna - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe

PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Realizacja:
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II, Wydział Pedagogiki.

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zajmujących się zawodowo dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka, wychowujących się w rodzinach problemowych.

Realizacja programu studiów oparta na metodach aktywnego uczenia się (treningi, warsztaty, ćwiczenia) umożliwia słuchaczom poszerzenie dotychczasowych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych tj. praktycznych umiejętności do samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych.

Zapraszamy w szczególności:
 • nauczycieli różnych typów szkół,
 • psychologów, pedagogów,
 • wychowawców z placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, pracowników świetlic, klubów młodzieżowych, środowiskowych, ośrodków zamkniętych i dziennego pobytu,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • asystentów rodzinnych,
 • kuratorów sądowych,
 • policjantów,
 • studentów ostatniego roku pedagogiki i kierunków pokrewnych,
 • oraz inne osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych metodą socjoterapii.
Program studiów umożliwia słuchaczom:
 • Utrwalenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu socjoterapii i wybranych zagadnień z innych dziedzin wiedzy np. psychologii klinicznej i rozwojowej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjologii wychowania.
 • Doskonalenie systemowej analizy i rozumienia przyczyn oraz utrzymywania się zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jednostki, rodziny, grupy.
 • Wzmocnienie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności wychowawczych pozwalających na efektywne przezwyciężanie trudności i zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki i rodziny, profesjonalną pracę z grupą socjoterapeutyczną, profilaktyczną, terapeutyczną, klasową.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy rodzinom dzieci nieprzystosowanych społecznie.
 • Przyswojenie i doskonalenie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych oraz projektów warsztatów profilaktycznych ich realizacji oraz oceny.

Plan studiów:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia warsztaty

Trening

Razem

1.

Diagnostyka i metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej

6 godz.

 

 

6 godz.

2.

Rola środowiska społecznego w rozwoju dzieci i młodzieży

6 godz.

 

 

6 godz.

3.

Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży

6 godz.

 

 

6 godz.

4.

Teoretyczne podstawy socjoterapii

10 godz.

 

 

10 godz.

5.

Koncepcje profilaktyki społecznej

6 godz.

 

 

6 godz.

6.

Strategie pracy z rodziną – mediacje - warsztat

 

20 godz.

 

20 godz.

7.

Terapia uzależnień - warsztat

 

20 godz.

 

20 godz.

8.

Diagnoza socjoterapeutyczna

6 godz.

10 godz.

 

16 godz.

9.

Praca z trudnym wychowankiem - warsztat pracy z jednostką

 

30godz.

 

30 godz.

10.

Trening interpersonalny

 

 

30 godz.

30 godz.

11.

Trening umiejętności wychowawczych

 

 

30 godz.

30 godz.

12.

Trening terapeutycznego komunikowania się

 

 

30 godz.

30 godz.

13.

Trening socjoterapeutyczny i scenariusze sesji

 

 

40 godz.

40 godz.

14.

Metody i scenariusze pracy z grupą - warsztat

 

40 godz.

 

40 godz.

15.

Superwizja

 

40 godz.

 

40 godz.

16.

Etyka relacji społecznych

6 godz

 

 

6 godz

17.

Seminarium dyplomowe

24 godz.

24godz.

Razem

46 godz.

184 godz.

130 godz.

360 godz.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz uprawnienia do indywidualnej terapii osób przejawiających trudności w socjalizacji (rozporządzenie MENiS z dn. 26. 02. 2004 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz. U. nr 43, poz. 393).

Organizacja

Studia są organizowane w systemie zaocznym, trwają 3 semestry, 360 godz. Cykl kształcenia kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. Cztery treningi psychologiczne prowadzone są na 3 - dniowych sesjach. Udział w treningach jest obowiązkowy, bez możliwości odrobienia lub zaliczenia treningu w innej formie. Dopuszczalna jest nieobecność na jednym treningu z przyczyn absolutnie losowych. Udział w treningu socjoterapeutycznym jest bezwzględnie obowiązkowy, nieobecność będzie traktowana jako przyczyna nieukończenia studiów.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy oraz trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rekrutacja trwa do 15 września 2011r.

Podania wraz z odpisem dyplomu należy składać na adres:
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
16 – 400 Suwałki

Odpłatność za jeden semestr wynosi 1700 zł (pełny cykl 5 100 zł.).

 
Więcej artykułów…

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link