Strona Główna - Wydział Pedagogiki

tel. (087) 565 81 31
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekanat czynny jest: 

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele zjazdowe w godz. 7.30 - 15.30

 

I. Specjalności:

II. Cele kształcenia

Głównym celem studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowanie do zawodu poprzez umożliwienie studentom w czasie 3 lat uzyskania kompetencji merytorycznych, praktycznych, metodycznych, komunikacyjnych w zakresie obranej specjalności. Uzyskuje kwalifikacje zawodowe oparte na standardach kształcenia na kierunku Pedagogika zgodne z rozporządzeniem ministra do spraw szkolnictwa wyższego.

III. Sylwetka absolwenta poszczególnych realizowanych specjalności:

Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
(tzn. wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

Specjalność przygotowuje nauczycieli do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w klasach I-III, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwenci tej specjalności są  przygotowani do indywidualizowania procesu nauczania, prowadzenia zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, korekcyjnych  zaspokajających szczególne potrzeby edukacyjne  dzieci.

Uzyskany licencjat z tej specjalności i uprawnienia zawodowe dają możliwość wykorzystania tych kwalifikacji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej-niepublicznych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (niepublicznych form wychowania przedszkolnego, świetlic terapeutycznych itp.).

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować wykształcenie na studiach drugiego stopnia w tej lub pokrewnej specjalności, w systemie stacjonarnym bądź niestacjonarnym.

W krajach Unii Europejskiej edukację przedszkolną i wczesnoszkolną otacza się szczególną uwagą. W ostatnich latach Polsce wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli edukacji elementarnej.

Pedagogika w zakresie pracy socjalno - wychowawczej z rewalidacją

Absolwenci specjalności „Pedagogika w zakresie pracy socjalno - wychowawczej z rewalidacją” zdobywają kwalifikacje zawodowe wychowawcy, asystenta pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej. Mogą podejmować pracę w:

  • placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych (świetlice, kluby, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, zakłady wychowawcze, internaty, bursy);
  • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • zespołach interwencyjnych i w terytorialnych samorządach lokalnych;
  • instytucjach pomocy rodzinom dysfunkcyjnym (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, problem alkoholowy).

Edukacja regionalna z wychowaniem fizycznym i turystyką

Studenci zdobywają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji nowocześnie ujmowanej turystyki regionalnej, zajęć sportowych, a także umiejętności realizowania różnych przedsięwzięć turystyczno-wychowawczych, wychowawczo - socjalnych w środowisku lokalnym i w regionie. Studenci tej specjalności poznają zagadnienia dotyczące kultury, edukacji regionalnej i rekreacji ruchowej. Uczą się oni organizacji różnych form działalności wychowawczej, kulturalnej, społecznej, poznawania potrzeb kulturalnych wychowanków i adekwatnego zagospodarowania ich czasu wolnego. Specjalność przygotowuje kadrę pedagogiczną na stanowiska:

          - wychowawców, pedagogów animacji kulturalnej, instruktorów rekreacji ruchowej, pracowników do spraw kultury fizycznej i sportu.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link