Strona Główna - Uchwały i zarządzenia

Rektora Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej
im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
z dnia 23 czerwca 2012r.

W sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego

u s t a n a w i a   s i ę

Jednolity tekst Regulaminu pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach stanowiący zał. do Zarządzenia.

Załącznik

 

Rektora Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej
im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
z dnia 23 czerwca 2012r.

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej studentom Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach zatwierdzonym Zarządzeniem nr 18/11 z 1 października 2011r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póz. zm.) oraz w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego

Ustanawia się następujące  zmiany:

Pkt 1.

§ 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.”

Pkt 2.

§ 4  ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja komisji stypendialnych trwa jeden rok i zaczyna się od dnia 1 września.”

Pkt 3.

§ 4  ust 8 otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie członka komisji stypendialnej następuje na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów”.

Pkt 4.

§ 13  ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych powinny zostać złożone ze wszystkim dokumentami świadczącymi o sytuacji materialnej studenta”.

Pkt 5.

§ 13 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera braki formalne, komisja stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

Pkt 6.

§ 13 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydziałowa komisja stypendialna rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku”.

Pkt 7.

§ 13 ust  4otrzymuje brzmienie:

„Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna”.

Pkt 8.

§ 14 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„Komisje Stypendialne rozpatrują złożone wnioski w terminie do 15 listopada danego roku akademickiego”.

Pkt 9.

§ 14 ust 8 - usunięty

Pkt   10.§ 15 ust 4 do 13 otrzymują brzmienie:

4. Rektor może wyznaczyć nie więcej niż 3 przedziały procentowe punktów, które uprawniają do   otrzymania    stypendium w ramach nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów.
5. W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału jest większa niż określa to dany próg procentowy, ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów, pomniejsza się dany przedział o tę liczbę osób.
6. W przypadku, gdy ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymywania stypendium przedziały punktowe nie podlegają modyfikacji w trakcie roku akademickiego.
7. Stypendium przyznaje się w ramach każdej z czterech kategorii, tzn. za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
8. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, osiągnięcia naukowe lub  artystyczne uważa się osiągnięcia określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Stypendium za wysoką średnią ocen wyznacza się od średniej ocen 4,250 do 5,000 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń. Przeliczenia skali ocen do trzech miejsc po przecinku, dokonuje dziekanat uczelni, na której student odbył studia.
10. Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wybranym kierunku studiów i na jednej uczelni, na podstawie wniosku złożonego do dnia 1 listopada danego roku akademickiego.  
11. O przyznaniu stypendium za wysoką średnią decyduje miejsce na liście rankingowej. Listę rankingową danego kierunku studiów przygotowuje dziekanat na podstawie średnich ocen uzyskanych przez studentów.  
12. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby z osiągnięciami w ramach tylko jednej kategorii, to osoba, która zdobyła wysoką średnią ocen jest na liście rankingowej przed osobą, która zdobyła inne osiągnięcia.
13. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na WSSM lub zmienił kierunek studiów w ramach WSSM, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty.

Pkt.11.

§ 17 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi losowej w szczególności zalicza się:

a) ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka,
b) zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego,
c) nieszczęśliwy wypadek studenta.

 

Senatu Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej
im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
z dnia z dnia 15 października 2011r.

W sprawie: składu Senatu WSSM w roku akademickim 2011/201

 1. dr Marek Dolata – Rektor WSSM – Przewodniczący Senatu;
 2. ks. Jarema Sykulski – Kanclerz WSSM;
 3. dr Adam Cieszyński – Dziekan Wydziału Administracji;
 4. dr Stanisława Pogorzelska – Dziekan Wydziału Pedagogiki;
 5. mgr Mirosław Hartung – przedstawiciel Założyciela Stowarzyszenia „Integracja Europy”;
 6. dr hab. Joanna Sadowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
 7. prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
 8. mgr Agnieszka Kłaczyńska – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi;
 9. mgr Janusz Masłowski – Kierownik Planowania i Organizacji Zajęć.;
 10. mgr Joanna Liszewska – Kierownik Promocji i Rekrutacji;
 11. Tadeusz Buchowiecki – przedstawiciel studentów;
 12. Iwona Podbielska – przedstawiciel studentów;
 13. Danuta Taraszkiewicz – przedstawiciel studentów.
 

Senatu Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej
im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
z dnia z dnia 8 stycznia 2011r.

Na podstawie § 14 pkt 11 statutu WSSM uchwala się:

§ 1.

Dokonać przekształcenia nazwy specjalności "Praca socjalna z rewalidacją" na "Pedagogika w zakresie pracy socjalno–wychowawczej z rewalidacją".

Uzasadnienie:
Specjalność "praca socjalna" została uruchomiona na Kierunku Pedagogika w pierwszym roku funkcjonowania WSSM, przygotowywała do zawodu pracownika socjalnego. W kolejnych latach dochodziło do przekształceń planów i programu tej specjalności i jej nazwy zgodnie z wymaganiami MNiSW oraz zapotrzebowaniem studentów, rynku pracy i możliwościami kadrowymi szkoły. Zmiany ustawowe wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27, poz. 158) z mocą obowiązującą od 1.10.2008 r. zniosły możliwość nabycia przez absolwentów tej specjalności praw do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Absolwenci mogą być zatrudnieni na wielu innych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej np. w sekcji realizacji świadczeń rodzinnych, na stanowisku specjalisty lub starszego specjalisty, pracy z rodziną i w wielu innych placówkach socjalno-wychowawczych w roli wychowawców. Zgodnie z zasadami opracowywania nazw specjalności - nazwa specjalności nie może być nazwą kierunku, dlatego konieczne było dokonanie korekty - przekształcenia nazwy utrzymując dotychczasowy program specjalności oraz obsadę kadrową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 
Więcej artykułów…

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link