Strona Główna - Pomoc socjalna - kredyty

Studenci Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II
w Suwałkach objęci są świadczeniami pomocy materialnej ze środków
z budżetu państwa przyznawanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Studenci studiów niestacjonarnych mają  prawo ubiegania się o:

Wymienione powyżej formy pomocy materialnej przyznawane są indywidualnie na wniosek studenta przez Wydziałowe Komisje Stypendialne.

Do pobrania: Regulamin przyznawania pomocy materialnej Studentom WSSM


STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium socjalne może ubiegać się student I, II, i III roku studiów WSSM. Przy przyznawaniu stypendium socjalnego Komisja Stypendialna bierze pod uwagę miesięczną wysokość dochodu netto przypadającą na jednego członka rodziny studenta.

Rodzina - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 26 roku życia.

Stypendium socjalne jest przyznawane dla studentów, których dochód netto nie przekroczył 782,00 złotych miesięcznie na jedną osobę w rodzinie w ostatnim roku podatkowym.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony po 31 października do 5 dnia każdego miesiąca. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca w którym nastąpiła zmiana dochodu.

Stypendium socjalne przyznaje się na okres 9 miesięcy od października do czerwca roku następnego.

Uwaga!!! Podania niekompletne nie będą przyjmowane.

Do pobrania: WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny). Warunkiem ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia właściwego organu stwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Do pobrania: WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Do pobrania: Zasady przyznawania Stypendium Rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoka średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Zasady przyznania tego stypendium określa załącznik do regulaminu pomocy materialnej.

Do pobrania: WNIOSEK o przyznanie stypendium Rektora


ZAPOMOGI

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student dołącza do wniosku o przyznanie zapomogi dokumenty potwierdzające sytuację, z powodu której zapomoga ma zostać przyznana. Wniosek o zapomogę należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nagłego zdarzenia.

Do pobrania: WNIOSEK o zapomogę

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link