Strona Główna - Rekrutacja

Nabór na rok akademicki 2012/2013

 

Kierunek: Administracja

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II to pierwsza i jedyna uczelnia w Suwałkach, która umożliwia studiowanie Administracji.

Jeśli planujecie Państwo karierę zawodową w administracji samorządowej, skarbowej, celnej, porządku publicznego czy rządowej, lub chcecie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe u nas zdobędziecie wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Na Kierunku Administracja oferujemy nowoczesny program dydaktyczny, który obejmuje między innymi: prawo administracyjne, makro i mikroekonomię, teorię organizacji i zarządzania w administracji publicznej, prawo cywilne z umowami w administracji, międzynarodowe prawo publiczne, psychologię zarządzania, dwa języki obce, a dzięki zajęciom praktycznym nasi Studenci otrzymują narzędzie do rzetelnej pracy na rzecz Społeczeństwa.

Dzięki sympozjom naukowym i konferencjom cyklicznie organizowanym przez Wydział Administracji nasi Studenci mają również wyjątkowy kontakt z przedstawicielami wszystkich szczebli administracji, dzięki którym na bieżąco poznają praktyczne tajniki zawodu i wspólnie szukają rozwiązań nieuniknionych problemów, by w przyszłości ich uniknąć.

Tysiące naszych Absolwentów otrzymało satysfakcjonującą pracę i z wdzięcznością i sentymentem powraca da naszych uczelnianych murów, jako nasi Przyjaciele i Współpracownicy.

Oprócz wiedzy i przygotowania do zawodu możecie Państwo miło spędzić czas uczestnicząc w wieczorach filmowych oraz rozwijając swoje pasje w kołach wędkarskich i sportowych, taneczno - muzycznych czy teatralno - kabaretowych.

 

Kierunek: Pedagogika

Pedagogika społeczna
z bezpieczeństwem
publicznym
Studia przygotowują  pedagogów, wychowawców, aktywnych animatorów życia społecznego, specjalistów do spraw bezpieczeństwa publicznego.
Program studiów udostępnia studentom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego i współczesnych zagrożeń, zapoznaje z koncepcją systemów i struktur reagowania i kierowania w sytuacjach kryzysowych w środowiskach zamkniętych, otwartych, lokalnych na różnych szczeblach organizacji.
Przygotowuje studentów do pedagogicznego wspomagania procesów wychowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i działania podczas różnego rodzaju zagrożeń.

 

Asystent rodziny i osób
niepełnosprawnych
Studia przygotowują kadrę do realizacji nowej polityki prorodzinnej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem). Przygotowują profesjonalistów – asystentów do pracy z dziećmi, rodzinami dysfunkcyjnymi i osobami niepełnosprawnymi.

 

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia wyposażają studentów tej specjalności w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga - specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w środowisku otwartym.

 

Pedagogika opiekuńcza
z promocją zdrowia
i elementami socjoterapii
Celem specjalności jest przygotowanie pedagogów do pracy wychowawczej, opiekuńczej i kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą pozbawioną stale lub czasowo opieki rodzicielskiej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w środowisku szkolnym, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz społeczności lokalnej.

 

Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (tzn. wychowanie
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)
Specjalność przygotowuje nauczycieli do pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w klasach I - III.

 

Edukacja regionalna
z rekreacją ruchową
Studenci tej specjalności poznają zagadnienia dotyczące kultury i edukacji regionalnej oraz międzykulturowej. Uczą się oni organizacji różnych form działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, turystycznej z dziećmi i młodzieżą, w szkole i w środowisku lokalnym.

 

Pedagogika w zakresie pracy
socjalno-wychowawczej
z rewalidacją
Studenci specjalności zdobywają wiedzę o źródłach i rodzajach dysfunkcji rodzin i niepełnosprawności, nabywają umiejętności diagnozy. Poznają metody pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Plan studiów obejmuje katolicką naukę społeczną, historię filozofii, etykę zawodową, psychologię ogólną, psychologię społeczną, socjologię, podstawy pedagogiki oraz inne przedmioty.

 

Studenci WSSM objęci są świadczeniami pomocy materialnej
i mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi

Szczegółowe informacje w zakładce "Pomoc socjalna - kredyty".

stypendium rektora dla najlepszych studentów
 

Podstawą przyjęcia na pierwszy rok studiów jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego oraz:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego albo
  uwierzytelniony odpis ze szkoły średniej;
 • podanie (druk dostępny w Dziekanatach oraz do pobrania: Podanie WSSM A4);
 • 3 fotografie;
 • świadectwo zdrowia;
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni).

2. dokonanie przewidzianych regulaminem opłat:

 • dowód wniesienia wpisowego (wpisowe nie podlega zwrotowi);
 • zobowiązanie do opłacania czesnego i innych regulaminowych należności.

 

Dokumenty można składać w dziekanatach lub przesłać pocztą do końca okresu rejestracyjnego na adres:

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
16-400 Suwałki

Oprócz wiedzy i przygotowania do zawodu Studenci mogą miło spędzić czas podczas Wieczorów Filmowych oraz rozwijając swoje pasje w Kołach Akademickich: Wędkarskim, Turystyczno - Sportowym, Kabaretowym.

Uczelnia otwarta jest na studenckie inicjatywy i chętnie współuczestniczy w realizacji studenckich projektów: wycieczkach, spływach kajakowych, kuligach, balach itp.

WSSM to Uczelnia dla poszukujących Wiedzy, Umiejętności i Przygody!
To Twoja Uczelnia i Twoja Przyszłość!
Zapraszamy.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link