Strona Główna - Skrypty
Spis treści
PSYCHOLOGIA FUNDAMENTALNA
MATERIAŁY DO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ PSYCHOLOGII...
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA

 

 

 


PSYCHOLOGIA FUNDAMENTALNA

Jan F. Terelak

Wydawnictwo WSSM
Suwałki 1998
ISBN: 83-908169-3-8

Zawartość treściowa skryptu


Treść skryptu zawiera wybrane zagadnienia z całej psychologii na poziomie twierdzeń fundamentalnych, tj. obejmującym aspekty historyczne, teoretyczne (podstawowe pojęcia i kierunki) oraz metodyczne i autoterapeutyczne.
Podział na rozdziały ma charakter li tylko arbitralny i wynika z jednostek lekcyjnych.
We wstępie zawarto informacje na temat celów kształcenia oraz uwagi metodyczne dla wykładowców i słuchaczy, jako adresatów niniejszego skryptu.
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano przedmiot psychologii i jej metody jako niezbędne kryterium odróżniające psychologię przednaukową od naukowej oraz jako kryterium wyróżniające psychologię spośród innych dyscyplin szczegółowych, zwłaszcza pokrewnych, jak np. filozofia, socjologia, pedagogika, medycyna, ekonomia itp. Wyodrębniono metody tzw. subiektywne (introspekcja) i zobiektywizowane (obserwacja, wywiad standaryzowany, kwestionariusze, testy, eksperyment).
W rozdziale drugim pt. „Biologiczne podstawy zachowania" zwrócono uwagę na fakt, że rozwój psychiki dokonuje się w ścisłym związku ze specjalizacją budowy organizmu i jego funkcji a przede wszystkim budowy i funkcji układu nerwowego. Znajomość biologicznej bazy psychiki jest niezbędna dla zrozumienia komunikacji treściowej między człowiekiem a światem go otaczającym. Brak takiej wiedzy sprawia, że psychika traktowana jest jako niezrozumiały konstrukt teoretyczny.
Rozdział trzeci poświęcony jest poznawaniu rzeczywistości na dwóch poziomach: na poziomie zmysłów oraz na poziomie pojęć abstrakcyjnych. Zrozumienie istoty procesów percepcyjnych pozwala nam patrzeć na psychikę nie jak na zamkniętą „monadę" (skorupę) lecz jak układ otwarty na permanentną wymianę informacji między podmiotem i otoczeniem. Dla pogłębienia wiedzy zawartej w rozdziałach trzecim i czwartym ważna są ćwiczenia o charakterze poglądowym w postaci filmów video, które pozwalają dzięki mikroskopom elektronowym zaglądać nie tylko do wnętrza mózgu ale także wnętrza komórki nerwowej. Przedstawiono także współczesne poglądy na rodzaje i rolę pamięci w procesach poznawczych.
W rozdziale czwartym zwrócono uwagę na właściwości wyjątkowo ludzkie odróżniające go od innych zwierząt a mianowicie na rolę zdolności ogólnych (inteligencja) i specjalnych w przystosowywaniu się człowieka do zmieniających się warunków życia.
Rozdział piąty pozwala nam zrozumieć że bez emocji i motywacji człowiek byłby tylko inteligentnym fantomem, niezdolnym do działania i przeżywania świata. Wiedza ta ma szczególne znaczenie np. dla psychologii administracji i pedagogiki.
Rozdział szósty dotyczy ważnych dla każdego człowieka zagadnień stresu psychologicznego i sposobów radzenia sobie z nim. Poznanie istoty stresu i sposobów walki z nim może mieć duże znaczenie psychoprofilaktyczne a więc praktyczne.
W rozdziale siódmym wprowadzone zostają podstawowe pojęcia, za pomocą których możemy scharakteryzować każdego człowieka a mianowicie: osobowość i temperament. Potocznie często pojęcia te są błędnie używane zamiennie. Dowiadujemy się, że odwieczne pytanie pedagogów, czy za rozwój człowieka odpowiedzialna jest „natura czy kultura" znajduje właściwą odpowiedź w tych właśnie pojęciach. Temperament jest uwarunkowany biologicznie (np. typem układu nerwowego). Charakter nabywamy w toku socjalizacji i pedagogizacji. Osobowość jest wypadkową obu tych struktur.
Rozdział ósmy dotyczy rozwoju psychicznego człowieka, zarówno jego cech konstytucjonalnych jak i sfery emocjonalnej, poznawczej i wolicjonalnej.
Ostatni rozdział dziewiąty poświęcony podstawowym pojęciom z psychologii społecznej jest szczególnie ważny dla zawodu pedagoga i administracji publicznej, w których zmuszeni jesteśmy do pracy z innymi ludźmi, w grupie. Wiedza na temat lidera i stylów kierowania może być zdyskontowana w bliskiej praktyce zawodowej. Zrozumienie, że człowiek jest istotą społeczną przekracza daleko sam proces dydaktyczny i ma duże znaczenie w procesie socjalizacji współczesnego cywilizowanego człowieka.
Zawarty na końcu „słownik ważniejszych terminów psychologicznych" jest pewną pomocą zarówno dla wykładowcy (może odwołać się do niego w trakcie wykładu) jak i przede wszystkim dla słuchaczy.

Jan F. TerelakSpis treści

Rozdział 1. PRZEDMIOT 1 METODY PSYCHOLOGII

Rozdział 2. BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

Rozdział 3. PROCESY POZNAWCZE

Rozdział 4. ZDOLNOŚCI I INTELIGENCJA

Rozdział 5. PROCESY EMOCJONALNE I MOTYWACYJNE

Rozdział 6. STRES PSYCHOLOGICZNY

Rozdział 7. OSOBOWOŚĆ I TEMPERAMENT

Rozdział 8. PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

Rozdział 9. SPOŁECZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA

SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW PSYCHOLOGICZNYCH 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link