Strona Główna - Podręczniki akademickie
Spis treści
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII
EUROPA-EDUKACJA-SUWALSZCZYZNA
KULTURA-WARTOŚCI-KSZTAŁCENIE
POWIEŚĆ O KAMEDUŁACH WIGIERSKICH
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ EDUKACJI

 

 

 

 

 


WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII

Jan F. Terelak

Wydawnictwo WSSM
Suwałki 2008
ISBN: 83-60018-02-2

Zawartość treściowa podręcznika


Treść skryptu zawiera wybrane zagadnienia z całej psychologii na poziomie twierdzeń fundamentalnych, tj. obejmującym aspekty historyczne, teoretyczne (podstawowe pojęcia i kierunki) oraz metodyczne i autoterapeutyczne.
Podział na rozdziały ma charakter li tylko dydaktyczny, tzn. wynika z jednostek lekcyjnych.
We wstępie zawarto informacje na temat celów kształcenia oraz uwagi metodyczne dla wykładowców i słuchaczy, jako adresatów niniejszego skryptu.
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano przedmiot psychologii i jej metody jako niezbędne kryterium odróżniające psychologię przednaukową od naukowej oraz jako kryterium wyróżniające psychologię spośród innych dyscyplin szczegółowych, zwłaszcza pokrewnych, jak np. filozofia, socjologia, pedagogika, medycyna, ekonomia itp. Wyodrębniono metody tzw. subiektywne (introspekcja) i zobiektywizowane (obserwacja, wywiad standaryzowany, kwestionariusze, testy, eksperyemnt).
W rozdziale drugim pt. „Związki psychiki z jej biologiczną bazą” zwrócono uwagę na fakt, że rozwój psychiki dokonuje się w ścisłym związku ze specjalizacją budowy organizmu i jego funkcji a przede wszystkim budowy i funkcji układu nerwowego. Znajomość biologicznej bazy psychiki jest niezbędna dla zrozumienia komunikacji treściowej między człowiekiem a światem go otaczającym. Brak takiej wiedzy sprawia, że psychika traktowana jest jako niezrozumiały konstrukt teoretyczny.
Rozdział trzeci poświęcony jest poznawaniu rzeczywistości na dwóch poziomach: na poziomie zmysłów oraz na poziomie pojęć abstrakcyjnych. Zrozumienie istoty procesów percepcyjnych pozwala nam patrzeć na psychikę nie jak na zamkniętą „monadę” (skorupę) lecz jak układ otwarty na permanentną wymianę informacji między podmiotem i otoczeniem. Przedstawiono także współczesne poglądy na rodzaje i rolę pamięci w procesach poznawczych.
W rozdziale czwartym zwrócono uwagę na właściwości wyjątkowo ludzkie odróżniające go od innych zwierząt a mianowicie na rolę zdolności ogólnych (inteligencja) i specjalnych w przystosowywaniu się człowieka do zmieniających się warunków życia.
Rozdział piąty pozwala nam zrozumieć że bez emocji i motywacji człowiek byłby tylko inteligentnym fantomem, niezdolnym do działania i przeżywania świata. Wiedza ta ma szczególne znaczenie np. dla psychologii administracji i pedagogiki.
W rozdziale szóstym wprowadzone zostają podstawowe pojęcia, za pomocą których możemy scharakteryzować każdego człowieka a mianowicie: charakter, osobowość i temperament. Potocznie często pojęcia te są błędnie używane zamiennie. Dowiadujemy się, że odwieczne pytanie pedagogów, czy za rozwój człowieka odpowiedzialna jest „natura czy kultura” znajduje właściwą odpowiedź w tych właśnie pojęciach. Temperament jest uwarunkowany biologicznie (np. typem układu nerwowego). Charakter nabywamy w toku socjalizacji i pedagogizacji. Osobowość jest wypadkową obu tych struktur.
Rozdział siódmy dotyczy zachowania się jednostki w grupie, zaś rozdział ósmy omawia związki człowieka z środowiskiem przyrodnivzym i psychospołecznym..
Ostatni rozdział dziewiąty  dotyczy rozwoju psychicznego człowieka, zarówno jego cech konstytucjonalnych jak i sfery emocjonalnej, poznawczej i wolicjonalnej.
Po każdym rozdzialę jest “Podsumowanie” oraz “Materiały uzupełniające” treść wykładu a także “Literatura zalecana” do samodzielnego studiowania w celu rozszerzenia wiedzy podręcznikowej. Każdy rozdział zawiera na końcu “Pytania kontrolne”, dzięki którym możemy sprawdzić stopień opanowania wiedzy. Podręcznik kończy „Słownik ważniejszych terminów psychologicznych”, który jest pewną pomocą dla czytania ze zrozumieniem. Zachęcam do wnikliwego studiowania książki w sposób samodzielny. Jednakże wieloletnie doświadczenie akademickie wskazuje, że najlepszym przewodnikiem po tej książce jest wykładowca. Obecność na wykładach daje około 50% gwarancji opanowania materiału po jednorazowym przeczytaniu tekstu.

Jan F. TerelakSpis treści

ROZDZIAŁ 1: PRZEDMIOT I METODY PSYCHOLOGII

 • 1.1. Psychologia przednaukowa
 • 1.2. Psychologia naukowa
 • 1.3. Psychologia nienaukowa  (pseudonaukowa)
 • 1.4. Działy psychologii naukowej

ROZDZIAŁ 2: ZWIĄZKI PSYCHIKI Z JEJ BIOLOGICZNĄ BAZĄ

 • 2.1. Charakterystyka układu nerwowego
 • 2.2. Układ kostno-stawowo-mięśniowy
 • 2.3. Układ oddechowy i mowy
 • 2.4. Układ sercowo-naczyniowy
 • 2.5. Układ hormonalny
 • 2.6. Integracyjna działalność mózgu a świadomość

ROZDZIAŁ 3: PROCESY POZNAWCZE

 • 3.1. Procesy i czynności psychiczne
 • 3.2. Poznanie zmysłowe
 • 3.3. Poznanie umysłowe
 • 3.4. Rola pamięci w procesach poznawczych
 • 3.5. Procesy uwagi
 • 3.6. Wyobraźnia

ROZDZIAŁ 4: INTELIGENCJA I ZDOLNOŚCI

 • 4.1. Teorie zdolności
 • 4.2. Inteligencja
 • 4.3. Pomiar inteligencji
 • 4.4. Inteligencja jako podstawa uczenia się

ROZDZIAŁ 5: EMOCJE I MOTYWACJA

 • 5.1. Procesy emocjonalne
 • 5.2. Procesy motywacyjne

ROZDZIAŁ 6: OSOBOWOŚĆ, TEMPERAMENT I CHARAKTER

 • 6.1. Osobowość
 • 6.2. Temperament
 • 6.3. Charakter

ROZDZIAŁ 7: CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

 • 7.1. Charakterystyka tłumu
 • 7.2. Charakterystyka grupy zadaniowej

ROZDZIAŁ 8: CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

 • 8.1. Mechanizm adaptacji do zmiennych Warunków .środowiska
 • 8.2. Fizyczne czynniki .środowiska
 • 8.3. Chronobiologiczne czynniki .środowiska
 • 8.4. Psychospołeczne czynniki .środowiska
 • 8.5. Skutki stresu ekologicznego

ROZDZIAŁ 9: PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

 • 9.1. Przedmiot i metody psychologii rozwojowej
 • 9.2. Psychologia prenatalna


 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link