Strona Główna - Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY SUWALSKO-MAZURSKIEJ
im. Papieża Jana Pawła II W Suwałkach

Do pobrania:
Regulamin studiów WSSM i Regulamin studiów WSSM

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym(Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)Senat Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach (zwanej dalej "Uczelnią") niniejszym uchwała Regulamin studiów, który określa prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich typów i kierunków studiów prowadzonych w Uczelni. Regulamin stosuje się odpowiednio do studentów WSSM studiujących w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym.

§ 2

Zasady i warunki przyjęcia na studia

1. Zasady i warunki przyjęcia na studia określa ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, ze zm., zwana dalej "Ustawą") oraz Statut Uczelni. Do przyjęcia na studia oraz do praw i obowiązków studentów stosuje się przepisy art. od 141 do 144 Ustawy.
2. Zasady i warunki dotyczące trybu przyjmowania na studia są określane w każdym roku przez Senat na wniosek Rady Wydziału. Zasady naboru, po uchwaleniu przez Senat są podawane przez Rektora do publicznej wiadomości w intemecie, prasie, radiu, telewizji oraz na plakatach i ulotkach.
3. Przyj ęci e na studia użal eżnione j est również od:

a) złożenia oryginału świadectwa dojrzałości lub jego odpisu    uprawniającego do podjęcia wyższych studiów,
b) opłacenia wpisowego i czesnego.
c) dobrowolnego zaakceptowania regulaminu studiów.

§ 3

Ślubowanie i dokumenty

1. Przyjęcie w pozet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści: „Ślubuję uroczyście:

-   przez uczciwe studia i zdobywaną wiedzę przyczyniać się do pomnażania dobra Ojczyzny, szanując chrześcijańskie wartości i obyczaje,
-   wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości,
-   odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich jej społeczności,
-   szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta.

2. Student  otrzymuje   legitymację studencką  i   indeks,  który   jest    dokumentem potwierdzającym przebieg studiów oraz zdane egzaminy i uzyskane zaliczenia. Indeks jest własnością studenta po ukończeniu studiów. Legitymacja studencka podlega zwrotowi po ukończeniu lub przerwaniu studiów.
3. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom i suplement do dyplomu. Treść i formę dyplomu określają odrębne przepisy.

II. PRZEŁOŻENI STUDENTA

§ 4

Przełożeni studenta

1. Przełożonym wszystkich studentów Uczelni jest Rektor, a w ramach wydziału - Dziekan.
2. Nadzór nad procesem dydaktycznym sprawuje Dziekan.
3. Wszyscy studenci obowiązani są podporządkować się przepisom zapewniającym bezpieczeństwo i porządek w Uczelni oraz respektować zalecenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
4. Wszyscy studenci obowiązani są odnosić się z należnym szacunkiem do władz Uczelni, nauczycieli akademickich oraz wszystkich innych pracowników Uczelni.

III. REPREZENTACJA STUDENTÓW

§ 5

Samorząd studencki

1. Studenci tworzą samorząd studencki. Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego.
2. Samorząd studencki jest integralną częścią Uczelni i stanowi przedłużenie jej działalności.
3. Samorząd studencki działa na podstawie własnego regulaminu. Regulamin samorządu zatwierdza Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu,
4. Organy samorządu studenckiego mają prawo występowania z wnioskami do Rektora i Kanclerza w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni według kompetencji wynikających ze statutu Uczelni.

IV. PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 6

Kierunki i zakres programowy studiów

1. Kierunki i zakres programowy' studiów określają:

a)  plan studiów;
b) ramowy i tematyczny program studiów.

2. Plan studiów określa obowiązującą liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, egzaminy i zaliczenia oraz zawiera ustalenia dotyczące:

a) czasu trwania studiów (kalendarzowy podział czasu studiów);
b) kolejności realizacji przedmiotów i podziału godzin na przedmioty nauczania;
c) sposobu i form zaliczania poszczególnych przedmiotów;
d) warunków zaliczania poszczególnych semestrów i roku akademickiego.

3. Plan studiów jest podstawą do opracowania programu oraz semestralnych rozkładów zajęć.
4. Program studiów jest dokumentem powszechnie dostępnym.
5. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów i znalazł się w sytuacji utrudniającej systematyczne uczestniczenie w zajęciach może ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS). W ramach IOS student ma prawo do indywidualnego ustalenia z prowadzącymi zajęcia sposobu i terminu zaliczenia przedmiotów w ramach danego semestru oraz opieki naukowej ze strony prowadzących w ramach ich dyżurów i konsultacji.
6. Student ze szczególnie dobrymi wynikami (powyżej 4,50) może po I roku studiów ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS). W ramach ITS student ma prawo do opieki naukowej ze strony nauczyciela dydaktycznego zaakceptowanego przez Dziekana.
7. Zgodę na IOS lub ITS udziela Dziekan Wydziału.

§ 7

Semestralny rozkład zajęć

1. Semestralny rozkład zajęć określa nazwę przedmiotu, wykładowcę, czas i miejsce zajęć oraz terminy sesji egzaminacyjnych.
2. Semestralne rozkłady zajęć publikowane są w informatorze Uczelni lub umieszczane na tablicy ogłoszeń i w internecie.

§ 8

Organizacja roku akademickiego

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września roku następnego. W okresie tym przewidziane są cztery przerwy: dwie połączone ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, trzecia międzysemestralna oraz czwarta wakacyjna.
2. Terminarz organizacji roku akademickiego przygotowuje Rektor w uzgodnieniu z Kanclerzem przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego i przedstawia do zatwierdzenia senatowi.
3. Rektor może ogłosić dni lub godziny rektorskie, Dziekan zaś - godziny dziekańskie, wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym odpracowaniu godzin dziekańskich podejmuje Dziekan.

V. PRAWA l OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 9

Źródła praw i obowiązków

Student zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi na Uczelni oraz wykonywać zarządzenia władz i organów Uczelni.

§ 10

Prawa studenta

Student ma prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej.
2. Zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych, jak też pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego Uczelni.
3. Udziału w pracach samorządu studenckiego.
4. Zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.
5. Rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych w ramach kół naukowych poza obrębem zajęć programowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych, po uzyskaniu uprzedniej zgody Władz Uczelni.
6. Podejmowania pracy zarobkowej, o ile nie koliduje to z tokiem studiów.
7. Studenci innych uczelni akademickich, w tym zagranicznych mogą przenieść się do Uczelni na swój wniosek i za zgodą właściwego Dziekana. Warunkiem przeniesienia jest całkowite rozliczenie się z poprzednią uczelnią zgodnie z obowiązującymi w niej przepisami, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem złożonym przez studenta.

§ 11

Obowiązki studenta

Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodnie z treścią ślubowania studenckiego i regulaminu studiów. W szczególności student zobowiązany jest do:
1. Uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię.
2. Zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w sposób systematyczny.
3. Przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni oraz troski o jej mienie.
4. Dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni.
5. Terminowego opłacania czesnego.
6. Zakupu za własne środki finansowe zalecanych przez Uczelnię pomocy naukowych.
7. Przychodzenia na egzaminy i zaliczenia przedmiotów z indeksem i kartą egzaminacyjną wydanymi przez Uczelnię i w terminach wyznaczonych przez prowadzących. Zmiany terminu zaliczenia lub egzaminu może dokonać Dziekan na pisemny wniosek studenta.
8. Niezwłocznego powiadomienia Dziekana o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu.

§ 12

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach

1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach obligatoryjnych określa prowadzący je nauczyciel akademicki..
2. W razie wątpliwości lub niedostatecznej dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Dziekan.
3. Student ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości określa wykładowca prowadzący dany przedmiot.

§ 13

Odpowiedzialność dyscyplinarna

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszanie przepisów obowiązujących w Uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
2. O usunięciu studenta z Uczelni, z powodów, o których mowa w ust. 1 i na wniosek powołanych tam organów, decyduje Dziekan po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.
3. Od decyzji o usunięciu z Uczelni studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Za przewinienia mniejszej wagi karę porządkową upomnienia udziela studentowi Dziekan.
5. Organy dyscyplinarne powoływane są w składzie i trybie określonym w statucie Uczelni.

VI. EGZAMINY 1 ZALICZENIA

§ 14

Zaliczenia semestru

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Warunkiem zaliczenia roku lub semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
3. Student ma obowiązek uzyskania zaliczeń w terminach wyznaczonych przez Uczelnię. Zmiany terminu może dokonać Dziekan, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach Rektor.
4. Zakończenie   studiów   nastąpi   po   uzyskaniu   absolutorium   oraz   zdaniu   egzaminu dyplomowego i obronie pracy dyplomowej.
5. Zasady i jednolity tryb postępowania przy przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń ustala Dziekan.
6. Student nie może być wpisany na listę kolejnego semestru albo roku studiów bez uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.

§ 15

Wpis warunkowy

1. W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu w wyznaczonym terminie, student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr lub rok studiów. Warunkowego wpisu na kolejny semestr lub rok studiów dokonuje Dziekan. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi tryb odwoławczy do Rektora.
2. Warunkowy wpis może być udzielony na co najwyżej dwa przedmioty, z koniecznością ich zaliczenia do końca sesji egzaminacyjnej dla danego przedmiotu w następnym semestrze lub roku akademickim. Za warunkowy wpis i powtarzanie przedmiotu student wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez Kanclerza.

§ 16

Sesja egzaminacyjna i egzaminy

1. Terminy sesji egzaminacyjnej ustala Rektor. Oceny uzyskane na egzaminach muszą być udostępnione wszystkim studentom najpóźniej 7-go dnia od daty oficjalnego zamknięcia sesji egzaminacyjnej. Tennin ten dotyczy również sesji poprawkowych.
2. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej lub nie zaliczenia przedmiotu, studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego (nie zaliczonego) przedmiotu. Jeden egzamin poprawkowy z każdego nie zdanego przedmiotu przysługuje studentowi również, gdy otrzymał on ocenę niedostateczną w wyniku nie przystąpienia w pierwszym terminie do egzaminu.
3. Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z otrzymaniem ocen niedostatecznych (nie zaliczeniem przedmiotów). Egzaminy po tym terminie traktowane są jako egzaminy poprawkowe.
4. Za zgodą egzaminatora student może zdać egzamin (uzyskać zaliczenie) przed terminem sesji egzaminacyjnej.

§ 17

Usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach

1. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, zobowiązany jest przedstawić Dziekanowi usprawiedliwienie tej nieobecności najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od ustąpienia okoliczności, która ją spowodowała. Jeżeli Dziekan uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.
2. Student, który nie przedstawi usprawiedliwienia nieobecności, lub którego usprawiedliwienie uznane zostało za niewystarczające, traci prawo do zdawania egzaminu w terminie podstawowym lub poprawkowym.

§ 18

Zaliczenie

1. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, z którego prowadzone są ćwiczenia jest ich uprzednie zaliczenie.

§ 19

Powtarzanie semestru

1. Student na swój umotywowany wniosek może uzyskać zezwolenie Dziekana na powtarzanie  tego samego semestru albo roku studiów.
2. Studenta, który powtarza rok albo semestr studiów po raz pierwszy, nie obowiązuje uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których otrzymał uprzednio ocenę pozytywną na egzaminie albo na zaliczeniu kończącym przedmiot. W innych przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia danego semestru, prowadzący dany przedmiot może zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach lub ponownego uzyskania zaliczenia zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu, a z którego student otrzymał w poprzednich latach semestrach ocenę pozytywną.
Przepisania oceny dokonuj e prowadzący dane zajęcia.
Ocen, które zostały przepisane nie wlicza się po raz drugi do średniej ocen.
Powtarzanie semestru j est odpłatne.
Zezwolenie na powtarzanie semestru zostaje cofnięte, jeżeli student nie wniósł w terminie wymaganej w § 19 pkt 5 opłaty. W takim przypadku Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 20

Skala ocen

1. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów stosuje się następującą skale ocen:

a) bardzo dobry 5.0
b) dobry plus 4.5
c) dobry 4.0
d) dostateczny plus 3.5
e) dostateczny 3.0
f) niedostateczny 2.0

2. Wyniki egzaminów i zaliczeń przedmiotów' wpisywane są do indeksów, kart egzaminacyjnych oraz protokołów egzaminacyjnych.
3. Ujawnienie ocen egzaminacyjnych dla celów pozauczelnianych wymaga każdorazowej zgody studenta.
4. Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta w okresie studiów jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów we wszystkich terminach i ocen z zaliczeń z przedmiotów nie kończących się egzaminem.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

§ 21

Egzamin komisyjny

1. Na pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów. Dziekan zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbywać się w najbliższym możliwym terminie od daty złożenia wniosku.
2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dziekan jako przewodniczący oraz jeden lub dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem łub pokrewnego. W składzie komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora osoba uprzednio egzaminująca studenta.
3. Na wniosek Dziekana lub studenta w egzaminie komisyjnym może też uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel samorządu studentów.
4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisyjnego studentowi nie przysługuje prawo do wpisu warunkowego, przysługuje natomiast prawo do powtarzania roku lub semestru.
5. Ocena z  egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę kwestionowaną i decyduje o ukończeniu lub  nieukończeniu przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej,

§ 22

Decyzje w przypadku nie zdania egzaminów

1. W stosunku do studenta, który nie zdał egzaminów w wyznaczonych terminach (włączając egzaminy poprawkowe), dziekan:

a) dokonuje wpisu warunkowego według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie; albo
b) zezwala studentowi na powtórzenie roku akademickiego, jeżeli ilość nie zaliczonych przedmiotów jest większa niż dwa;
c) podejmuje procedurę skreślenia studenta z listy studentów.

2. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora.
3. Za powtarzany rok student wnosi pełną opłatę.

VIII. URLOPY

§ 23

Urlop dziekański i urlop zdrowotny

1. Studentowi, na jego wniosek może być udzielony przez Dziekana krótkoterrninowy lub roczny urlop dziekański.
2. Udzielenie urlopu może uzasadniać przedłużenie terminu planowanego ukończenia studiów.
3. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
4. Urlop dziekański może być udzielony po ukończeniu pierwszego roku studiów i tylko raz.
5. Studentowi przysługuje także prawo do urlopu zdrowotnego, podstawę do jego uzyskania stanowi odpowiedni dokument lekarski.
6. W czasie urlopu student zachowuje wszystkie uprawnienia, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

§ 24

Przyczyny skreślenia z listy studentów

1. Student może być skreślony z listy studentów przez Dziekana, w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji studenta ze studiów lub ostatecznego nie zaliczenia semestru (roku),
b) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,
c) długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach,
d) na wniosek Kanclerza w sytuacji braku terminowego wniesienia opłat, do których wniesienia student jest zobowiązany.

2. Pisemna decyzja o skreśleniu z listy studentów podpisana przez Dziekana powinna zawierać: datę jej podjęcia, podstawię prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od tej decyzji do Rektora.

§ 25

Ponowne przyjęcie na studia

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze (roku) studiów, może nastąpić na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia,
2. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub wyższego semestru (roku) może wznowić studia na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
3. Wznowienie studiów jest zależne od wyrównania ewentualnych różnic programowych spowodowanych zmianą planów i programów studiów.
4. Jeżeli od daty skreślenia upłynęło więcej niż trzy lata, Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym niż wynikałoby to z ust. 2, jeżeli uzna, iż od momentu skreślenia nastąpiły zmiany w programach nauczania i planach studiów lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób wiadomości, które wnioskodawca uzyskał poprzednio. W takim przypadku Dziekan określa przedmioty, które uznaje za zaliczone.
5. Zgodę na wznowienie studiów wyraża Dziekan na wniosek zainteresowanego.
6. Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat, to przyjęcie na studia może nastąpić na ogólnych zasadach rekrutacji na 1 rok studiów.
7. Wznowienie studiów może nastąpić nie więcej niż dwa razy.

X. PRACA DYPLOMOWA (LICENCJACKA ł MAGISTERSKA)

§ 26

Praca dyplomowa

1. Na ostatnim roku studiów student obowiązany jest napisać i przedstawić pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy.
2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem zatwierdzonego przez Dziekana nauczyciela akademickiego. Dziekan na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy może dokonać zmiany kierującego jego pracą dyplomową.
3. Praca dyplomowa jest opracowana indywidualnie. Na pracę zespołową zgodę wyraża Dziekan.
4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę:

a) kierunek specjalizacji;
a) zainteresowania studenta;
b) realne możliwości wykonania danej pracy.

5. W pracy dyplomowej student powinien wykazać umiejętność stosowania metod swojej specjalności, znajomość źródeł i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, umiejętność właściwego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji i prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.
6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, który powinien zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
7. Dziekan na wniosek kierującego pracą może przesunąć termin złożenia pracy w razie:

a) długotrwałej choroby studenta;
b) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z innych uzasadnionych przyczyn. Termin ten nie może przekroczyć 6 miesięcy.

8. W przypadku nie złożenia pracy dyplomowej w terminie dziekan podejmuje decyzję o:

a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów, z obowiązkiem powtórnego uczestniczenia i zaliczenia seminarium dyplomowego,
b) skreśleniu z listy studentów.

9. Do dnia egzaminu dyplomowego student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.

XI. EGZAMIN DYPLOMOWY (LICENCJACKI I MAGISTERSKI)

§ 27

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a) zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów (uzyskanie absolutorium); jeśli okres od uzyskania absolutorium do złożenia pracy dyplomowej był dłuższy niż 12 miesięcy student nie może przystąpić do obrony pracy dyplomowej bez powtórzenia ostatniego roku studiów w przypadku wystąpienia różnic programowych;
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, której skład ustala Dziekan.
3. Termin egzaminu wyznacza Dziekan. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia pracy po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów przewidzianych Regulaminem studiów.

§ 28

Forma i ocena egzaminu dyplomowego

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen wymienionych w § 20.

§ 29

Powtórny egzamin dyplomowy

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
2. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan na wniosek promotora lub studenta wydaje decyzję o:

a) zezwoleniu na powtórzenie ostatniego roku studiów lub semestru;
b) skreśleniu z listy studentów.

§ 30

Dyplom ukończenia studiów

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł licencjata.
2. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy następujących czynników:

a) 50% średniej z toku studiów;
b) 25% oceny z pracy dyplomowej;
c) 25% oceny egzaminu dyplomowego.

3. Wyniki wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

a) do 3,80 - dostateczny;
b) od 3,81 do 4,49 - dobry;
c) 4,50 i powyżej - bardzo dobry.

4. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w pkt. 3 niniejszego § maksymalnie o 0,5 stopnia, jeżeli student w ostatnim roku osiągnął z przedmiotów średnią co najmniej 4,50 oraz uzyskał z pracy i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre.
5. Komisja egzaminacyjna może wnioskować do Rektora o przyznanie studentowi dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem, jeśli student z całego toku studiów osiągnął średnią powyżej 4,50 oraz uzyskał z pracy i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, a także aktywnie uczestniczył w życiu środowiska akademickiego.
6. Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i specjalności.

 

XII. ODPŁATNOŚĆ

§ 31

Czesne

1. Nauka w Uczelni jest odpłatna. Wysokość czesnego ustala Kanclerz.
2. Wysokość czesnego, jak również sposób i terminy jego uiszczania ustalana jest na każdy rok akademicki.
3. Decyzja Kanclerza musi być podjęta przed podaniem przez Rektora zasad i trybu przyjmowania na studia.
4. Nie uiszczenie opłat w oznaczonym terminie może spowodować naliczanie odsetek ustawowych lub skreślenie studenta z listy studentów.
5. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku akademickiego uiszczona opłata podlega zwrotowi na wniosek studenta, złożony po rozpatrzeniu rezygnacji. Za datę rezygnacji, przyjmuje się datę wpływu pisemnej prośby studenta o skreślenie go z listy studentów.
6. Skreślenie studenta z listy studentów nie powoduje zwrotu żadnej z wcześniej dokonanych wpłat.

§ 32

Zwolnienie z opłat

1. W uzasadnionym przypadku na pisemną prośbę studenta Kanclerz może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za naukę.
2. Wniosek studenta o anulowanie odsetek, może zostać rozpatrzony przez Kanclerza dopiero po uregulowaniu kwoty głównej zobowiązania.
3. Student ma prawo wnioskować do Kanclerza o przesunięcie terminu płatności lub o indywidualny tryb spłaty czesnego. Wniosek składany jest każdorazowo na piśmie do Kanclerza. O rozpatrzeniu decyduje data wpływu.

XIII. NAGRODY

§ 33

Nagrody

Rektor, oddzielnym zarządzeniem, po uzgodnieniu z Kanclerzem, może ustalić wartość i warunki nagród rektorskich za wybitne wyniki w nauce.

 

XIV. PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Rektora Uczelni.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.
3. Traci moc regulamin studiów z dnia 1 października 1997 r.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link