Strona Główna - Licencjat

Aby przystąpić do egzaminu licencjackiego należy złożyć w dziekanacie najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony:

1. indeks;

2. dwa egzemplarze pracy dyplomowej (1 egzemplarz w twardej oprawie lub zbindowany oraz jeden egzemplarz przeznaczony do akt studenta - zbindowany);

3. Oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedur uzyskania tytułu zawodowego, załącznik nr 1;

4. Oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej z drukowaną załącznik nr 2;

5. cztery identyczne fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm;

6. wypełnioną kartę obiegową (po uregulowaniu czesnego);

Egzemplarz do akt:

1. Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt studenta, przygotowuje się w dwóch wersjach: drukowanej i elektronicznej.

2. Wersja drukowana egzemplarza archiwalnego powinna odpowiadać następującym wymogom:

  • wydruk komputerowy dwustronny na kartach formatu A-4;
  • strona tytułowa zgodna z załącznikiem nr 3;
  • kartki złączone ze sobą i zabezpieczone okładkami ochronnymi (zbindowane).

3. Wersja elektroniczna powinna być przygotowana w postaci jednego pliku  w formatach: doc, lub pdf, a jeżeli zawiera załączniki wymagające innych formatów, należy ją przygotować w jednym pliku w formacie zip.

4. Wersję elektroniczną należy dostarczyć na nośniku: dyskietka, CD ROM,

  • nośnik powinien być opisany w miejscu do tego przeznaczonym  i oddany  w papierowej kopercie,
  • w opisie należy umieścić imię i nazwisko autora, numer albumu, rok.

Załączniki do pobrania --> PDF   DOC

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link