Strona Główna - Regulamin studiów podyplomowych

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY SUWALSKO-MAZURSKIEJ
im. Papieża Jana Pawła II W Suwałkach

Do pobrania:
Regulamin Studiów Podyplomowych WSSM i Regulamin Studiów Podyplomowych WSSM

Zał. do uchwały  nr 4/10 Senatu WSSM

§ 1

Wstęp

1. Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach , zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365) z późn. zm., prowadzi studia podyplomowe.

2. Regulamin niniejszy stosuje się do wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.

3. Przez dane studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe o określonym odrębnie zakresie.

§ 2

Zasady ogólne

1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

2. Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat za studia podyplomowe określa regulamin opłat.

3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone oddzielnie lub wspólnie  lub wspólnie przez jednostki  organizacyjne WSSM w zakresie związanym z kierunkiem studiów. Zakres studiów podyplomowych może być poszerzony w następstwie współpracy z kompetentnymi podmiotami.

4. Z projektem utworzenia studiów podyplomowych może wystąpić do Dziekana każdy nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.  Studia są tworzone  przez Senat po uzgodnieniu z  Kanclerzem WSSM.

5. Studia podyplomowe mogą być zorganizowane z udziałem innych jednostek lub instytucji, a także w porozumieniu z zewnętrznym podmiotem gospodarczym.

6. Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych musi zawierać projekt zasad studiowania dla danych studiów podyplomowych zawierający szczegółowe informacje dotyczące organizacji studiów.

7. Bieżącą realizacją studiów podyplomowych kieruje, powołany przez Rektora kierownik studiów. Na kierownika studiów podyplomowych może być powołany nauczyciel akademicki zatrudniony w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.

8.Organem odwoławczym od decyzji kierownika studiów podyplomowych jest Rektor

§ 3

Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych

1. Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do:

  • korzystania z księgozbioru i czasopism oraz informacji naukowej w uczelnianym systemie bibliotecznym,
  • oceniania zajęć w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni,
  • zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku kształcenia.

2. Uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek stosowania się do przepisów i zarządzeń obowiązujących w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, w tym do zasad ustalonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnik studiów podyplomowych obowiązany jest do:

a. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów zgodnie z przyjętymi  zasadami studiowania,

b. uzyskania w terminie zaliczenia przedmiotów przewidzianych planem studiów,

c. spełnienia warunków otrzymania świadectwa ukończenia studiów, zgodnie z przyjętymi zasadami studiowania.

4. Uczestnik jest zobowiązany do:

a. uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej,

b. dbania o dobro Wyższej Szkoły Suwalsko Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II,

c. terminowego wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne.

5. Uregulowanie bieżących płatności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach i egzaminu końcowego bądź obrony pracy końcowej.

§ 4

Przyjęcia na studia podyplomowe

1. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, lekarza medycyny lub równorzędny, w zależności od rodzaju studiów i warunków rekrutacji, uzyskany w Polsce lub w innym kraju.

2. Zasady studiowania dla danych studiów mogą w uzasadnionych przypadkach:

a. dopuścić do udziału w studiach podyplomowych studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub pierwszego stopnia, z tym że osoby takie nie mogą otrzymać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych bez przedstawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3. Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone dokumenty i na podstawie kolejności zgłoszeń,

4. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

5. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:

a. wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe, chyba że umowa na podstawie której studia są prowadzone, przyjmuje inne zasady wnoszenia opłat,

b. potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do stosowania się do niego.

§ 5

Organizacja studiów

1. Harmonogram zajęć i egzaminów ustala kierownik studiów podyplomowych.

2. Studia podyplomowe powinny trwać:

a. nie krócej niż jeden semestr i nie dłużej niż cztery semestry i obejmować nie mniej niż 120 i nie więcej niż 600 godzin zajęć dydaktycznych wliczając w to przygotowanie pracy dyplomowej.

3. Zasady studiowania i plany studiów są podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem Internetu, jeżeli nie przewidziano innej formy powiadamiania kandydatów i uczestników.

4. Obecność uczestników studiów podyplomowych na wszystkich zajęciach może być kontrolowana zgodnie z zasadami studiowania.

5. Przed rozpoczęciem zajęć Kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomości uczestników szczegółowy plan i rozkład zajęć, w tym harmonogram egzaminów oraz obowiązujące egzaminy, zaliczenia i inne wymagania wynikające z zasad studiowania.

6. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić uczestnikom na pierwszych zajęciach:

  • program, zalecaną literaturę, tryb i sposób zaliczenia zajęć,
  • regulamin przedmiotu, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, formę egzaminu, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas sprawdzianów i egzaminów, zasadę ustalania oceny z przedmiotu oraz inne wymagania wynikające z zasad studiowania,

7. Zakończenie danej edycji studiów podyplomowych następuje z upływem sześciu miesięcy od zakończenia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. Uczestnicy tej edycji studiów podyplomowych, którzy nie dopełnili warunków uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostają skreśleni z listy uczestników, Rektor może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ten termin.

§ 6

Zaliczanie zajęć

1. Jako poszczególne, odrębnie realizowane zajęcia mogą występować wykłady i seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i inne zajęcia praktyczne.

2. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:

5,0 – pięć lub bardzo dobry

4,5 – cztery i pół

4,0 – cztery lub dobry

3,5 – trzy i pół

3,0 – trzy lub dostateczny

2,0 – dwa lub niedostateczny

3. Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. Uczestnik , który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do 2 terminów egzaminu poprawkowego.

§ 7

Skreślenia

1.    Uczestnik zostaje skreślony z listy  słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:

a. niepodjęcia studiów,

b. złożenia rezygnacji ze studiów,

c. naruszenia obowiązków, o których mowa w §3 ust.3,

d. rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa §3 ust. 4 ,

e. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, przekraczającej normy określone w regulaminie przedmiotu,

f. niespełnienie, w ustalonym terminie, warunków ukończenia studiów, o których mowa w §10 ust. 1


2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

§ 8

Wznowienia

1. Skreślony z listy uczestnik może, w ciągu dwóch lat od daty skreślenia, ubiegać się o wznowienie na kolejnej edycji studiów podyplomowych, o ile została ona uruchomiona.

2. Zgodę na wznowienie wydaje kierownik studiów. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie opłaty za wznowienie w wysokości określonej zarządzeniem Kanclerza.

§ 9

Ukończenie studiów

1. Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:

a. uzyskał wszystkie zaliczenia i zadał wszystkie egzaminy przewidziane w planie danych studiów,

b. złożył pozytywnie ocenioną pracę końcową,

c. uzyskał pozytywną ocenę, w zależności od zasad studiowania - z obrony pracy końcowej lub z egzaminu końcowego, do których zostaje dopuszczony po spełnieniu dwóch poprzednich warunków.

2. W pracy końcowej uczestnik powinien się wykazać wiedzą nabytą podczas trwania studiów podyplomowych zgodnie z programem kształcenia.

3. Zakres i formę egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej określają zasady studiowania. Egzamin końcowy lub obrona pracy odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą: co najmniej 2 osoby wyznaczone przez  kierownika studiów.

4. Absolwent studiów podyplomowych, który spełnił warunki z § 9 ust. 1 otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link