Strona Główna - O Uczelni

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach powstała z inicjatywy „Stowarzyszenia Integracja Europy”. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do Rejestru Uczelni Wyższych Niepaństwowych MEN pod nr. 136 w 1997r.

Działalnością dydaktyczno-naukową kieruje Senat pod przewodnictwem Rektora – dr Marka Dolaty oraz Rady Naukowej. Kadrę Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej stanowi 80 profesorów, adiunktów i asystentów z renomowanych ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, UMCS w Lublinie i innych.

Poświęcenia Sztandaru dokonał w Rzymie sam Ojciec Święty podczas uroczystości obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu. W audiencji wzięła udział delegacja WSSM na czele z władzami Uczelni, profesorami oraz studentami z najlepszymi wynikami w nauce i przedstawicielami Założyciela.

Siedziba Uczelni znajduje się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5. W budynku mieszczą się dziekanaty, kwestura, biuro rekrutacji i promocji, rektorat, katedry, sale wykładowe, aula na 250 osób, kaplica, klub studencki, bar; wokół znajduje się ogrodzony parking na ok. 100 pojazdów. W budynku przy ul. E. Plater 2a mieści się biblioteka akademicka z bogatym księgozbiorem, czytelnia z sześćdziesięcioma stanowiskami, z dostępem do Internetu, w której można skorzystać z wiedzy „bez granic” oraz pracownia komputerowa.

Uczelnia oferuje trzyletnie studia licencjackie I stopnia oraz kontynuację na dwuletnich studiach magisterskich II stopnia w wybranych uczelniach w całym kraju.

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych poprzez uczestnictwo i aktywny udział w organizowanych przez Uczelnię sympozjach i seminariach naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, lokalnych polityków i biznesmenów. Spotkania te są swoistą konfrontacją nauki z praktyką i oswojeniem się oraz zdobyciem doświadczenia przez studentów dzięki publicznym wystąpieniom: prelekcjom i dyskusjom.

Także z myślą i w trosce o nabycie i praktyczny rozwój umiejętności swoich studentów Uczelnia zabiega o organizację praktyk zawodowych w atrakcyjnych placówkach oświatowych i administracyjnych, które w przyszłości mogą stanowić miejsca pracy absolwentów WSSM. Dzięki staraniom opiekunów praktyk studenci odbyli już praktyki, m.in. w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Ochotniczym Hufcu Pracy, wybranych szkołach podstawowych i ponad-podstawowych, Towarzystwie Pomocy Dzieciom, Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Placówek Pracy Pozaszkolnej, Urzędzie Miasta, Areszcie Śledczym, organizacjach pozarządowych w Suwałkach, Olecku, Augustowie. Praktyki studenckie są nieocenioną i niezastąpioną formą zaprezentowania zdobytej wiedzy i praktycznego jej zastosowania.

Wszyscy studenci po spełnieniu określonych regulaminem warunków, mogą ubiegać się o stypendia socjalne. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są bez konieczności składania wniosku.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link